First Presbyterian Church, Davenport, Iowa
Sermon Videos

05-12-19 Rev. Katie Styrt, First Presbyterian Church, Davenport, IA from FirstPres.Church, Davenport, IA

05-12-19 Rev. Katie Styrt preaching at First Presbyterian Church, Davenport, IA
SCRIPTURE READINGS: Psalm 23:1-6 & Acts of the Apostles 9:36-43
SERMON: Sacred Sewing


        
1702 Iowa Street, Davenport, Iowa, 52803, United States
Switch to desktop site
sc